Scroll Top

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomsten met betrekking tot lidmaatschappen, evenementen en verdere adviesverlening tussen Stichting Overheidsopdrachten enerzijds en de klant anderzijds.

Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen wanneer deze schriftelijk door Stichting Overheidsopdrachten aan de klant werden bevestigd.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum op de zetel van Stichting Overheidsopdrachten. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 1% per maand. Daarenboven zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10%, met een minimum van 50 euro, ten titel van vaste overeengekomen schadevergoeding.

De overeenkomsten zijn onderworpen aan de Belgische wet. In geval van betwisting tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Bij de uitvoering van haar taken levert Stichting Overheidsopdrachten een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De aansprakelijkheid van Stichting Overheidsopdrachten is steeds beperkt tot het bedrag dat voor deze dienstverlening aan de klant werd gefactureerd.

Elke klacht in verband met een factuur dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 7 kalenderdagen na de verzending van de factuur bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn.

Deze algemene voorwaarden worden aangevuld met bijzondere algemene voorwaarden voor de overeenkomsten met betrekking tot evenementen.

Bijzondere voorwaarden voor overeenkomsten met betrekking tot evenementen

De overeenkomsten met betrekking tot evenementen, komen tot stand door online bevestigen van een deelname via stichtingoverheidsopdrachten.org (of fondationmarchespublics.org) of door het toezenden van getekende overeenkomst of bestelbon.

Wegens het 100% non-profit karakter van de Stichting en dus de beperkte middelen om onze events te kunnen realiseren kunnen we per event 2 gratis deelnemers per administratie verwelkomen. Bijkomende personen kunnen zich nog steeds inschrijven aan de prijs voor niet-leden. Nog wegens het non-profit karakter van de Stichting Overheidsopdrachten en de kosten verbonden aan evenementen specifiek voor ondernemingen (bv. Meet-the-buyer-lunches), zal een minimale bijdrage gevraagd worden voor deelname aan leden-administraties. Dit om de kosten van bv catering te kunnen dekken.

Elke deelnemer aan een evenement ontvangt een bevestiging met hierop alle gegevens over de praktische organisatie van het evenement.

Wanneer een deelnemer zijn/haar inschrijving voor een evenement wenst te annuleren, dan dient dit schriftelijk te gebeuren: of per email op anais@belgiantenders.org of door middel van de afmeldlink in de bevestigingsmail van de inschrijving. In geval van een annulering tot 2 kalenderdagen voor het evenement, blijft de factuur voor het geannuleerde evenement verschuldigd; in geval van een annulering langer dan 7 kalenderdagen vóór de datum van het evenement, kan de deelnemer kosteloos annuleren.

Een deelnemer die voor welke reden dan ook afwezig is op een evenement, zonder het op voorhand schriftelijk te hebben gemeld, binnen de hierboven vermoede termijn, zal de factuur voor dit evenement dienen te betalen en zal in geen enkel geval recht hebben op een terugbetaling.

Na afloop van het evenement zal de ingeschreven deelnemer hiervoor een factuur ontvangen, welke betaalbaar is binnen 14 dagen na ontvangst.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.